Opplæring

Teksten under er tilpasset kommuner som skal stille krav. Foretak kan gå rett til fanen «krav» og vil finne nødvendig opplæring der.

Interkommunale selskap og private vann- og avløpsselskap kan også melde seg inn, men kan ikke anvende produktet til å stille krav til andre enn sine egne utbygginger. Det vil si at krav i Vannstandard kan anvendes i oppdrag gjennomført av selskapets egne ansatte og til avtaleinngåelse med foretak som gjennomfører oppdrag på vegne av selskapet. Det anbefales at selskap tar direkte kontakt med Norsk Vann for veiledning.

Før Vannstandard kan brukes til å stille krav til utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg, må kommunen sikre seg denne muligheten gjennom hjemmel eller avtale. Vannstandard gjelder både hovedledninger, mindre avløpsrenseanlegg, fett- og oljeutskillere. Ved å bli medlem får du hele innholdet. Det er ikke mulig å være medlem i bare deler av produktet. For kommunen anbefales det at en avgrenset, tverrfaglig gruppe får ansvar for en prosess i kommunen om implementering av Vannstandard. Gruppa bør bestå av deltagere fra arealplan, byggesak, utslippsmyndighet og ledningseier.

Dette må gjøres før bruk av Vannstandard:

 1. Gå gjennom alle krav ved hjelp av denne listen
 2. Meld kommunen inn i Vannstandard
 3. Forankre Vannstandard i egen kommune
 4. (Eventuelt vurdere om det er behov for lokale krav)

Når Vannstandard er forankret og i bruk, er det likevel viktig at det alltid blir gjort individuelle vurderinger fra sak til sak. Passer alle krav i Vannstandard for nettopp dette oppdraget?

Med jevne mellomrom gjennomfører Norsk Vann webinarer og annen opplæring. Hold deg oppdatert over dette ved å velge fanen «nyheter».

2. Meld inn kommunen

Dette gjøres ved å benytte digitalt innmeldingsskjema på hjemmesiden.

3. Hvordan forankre?

Utover minimumskravene som fremgår av lov og forskrift, må kommunen sikre seg et grunnlag som gir kommunen rett til å stille krav til vann- og avløpsanlegg. Grunnlaget fremskaffes gjennom kommuneplanbestemmelser og avtalevilkår, som må på plass for å få kravene i Vannstandard til å gjelde i den enkelte kommune. Slik gjør du det:

Etablering av hovedledninger

 • For anlegg som bygges på oppdrag av andre enn kommunen selv (private foretak/utbyggere): Kommunen må vedta en bestemmelse til kommuneplanens arealdel om at Vannstandard gjelder for opparbeidelsesplikten. Se pbl § 11-9 nr. 3 og forslag til kommuneplanbestemmelse nedenfor.
 • For anlegg som bygges av foretak på oppdrag av kommunen selv: Vis til Vannstandard i konkurransegrunnlaget som benyttes i
  anskaffelsesprosessen.
 • For anlegg som bygges av kommunens egne ansatte: Ingen tiltak nødvendig. Kravene kan tas i bruk så snart kommunen er blitt medlem.

Forslag til kommuneplanbestemmelse

Vannstandard utgitt av Norsk Vann, gjeldende på tidspunkt for søknad om ramme- eller ettrinnstillatelse, skal legges til grunn for opparbeidelse av vann- og avløpsløsninger. 

Kommunen kan gjøre unntak fra krav i Vannstandard ved behandling av søknad om byggetillatelse.

Drift av hovedledninger

Vis til Vannstandard i konkurransegrunnlaget som benyttes i anskaffelsesprosessen.

Etablering av avløpsrenseanlegg

 • Vis til vannstandarden som retningslinje for utarbeidelse av søknad om
  utslippstillatelse.
 • Still krav om at avløpsrenseanlegg skal etableres i samsvar med Vannstandard i vilkår til utslippstillatelsen.
 • Vannstandard gir også eksempler på ulike vilkår. Disse må vurderes i det enkelte sak og spesifiseres som vilkår i den enkelte utslippstillatelse.

Drift av avløpsrenseanlegg

Kommunen må sette vilkår om drift i den enkelte utslippstillatelse.

Forslag til vilkår i utslippstillatelsen

Avløpsrenseanlegget skal utformes og driftes i samsvar med den til enhver tid gjeldende Vannstandard.

4. Behov for lokale krav?

De fleste kommuner vil ikke ha behov for å avvike fra standarden på permanent basis. Det
kan være spesielle tilfeller lokalt, som gjør at det er behov for å vedta lokale bestemmelser.