Liste over alle krav

Her ser du en liste over alle krav som finnes i Vannstandard.

Innledningsfase

Avklaring med nærliggende abonnenter — ID: 3026

Avklaring med relevante infrastrukturaktører — ID: 1299

Bruk av grøftefrie løsninger — ID: 1295

Bruk av lokale masser — ID: 1850

Forhåndskonferanse — ID: 880

Gravetillatelse – vei — ID: 1297

Myndigheter utenfor samordningsplikten — ID: 932

Nødvendige grunnundersøkelser — ID: 1838

Praktiske utfordringer — ID: 3023

Rettigheter på annen manns grunn. Legging , drift og vedlikehold — ID: 893

Samordningsplikt — ID: 924

Samsvar med arealplaner — ID: 872

Sikring av vann og avløp — ID: 883

Planleggingsfase

Tillatelser

Byggetillatelse

Behov for uavhengig kontroll — ID: 1164

Bruk av fagkyndig foretak — ID: 1156

Gjennomføringsplan — ID: 1162

Søknad om tiltak — ID: 1151

Søknadsplikt — ID: 897

Tegninger av ledningsanlegg — ID: 2745

Tegninger og situasjonsplan — ID: 1166

Tillatelse før igangsetting — ID: 1154

Varsling av naboer og gjenboere — ID: 1158

Anlegg

Funksjon

Belastning og kjemisk påvirkning — ID: 1012

God helse — ID: 1051

Ivareta helse og lede bort vann — ID: 948

Lufting av vannledningsnettet — ID: 1828

Selvrens og rengjøring — ID: 1046

Sikre vannbalanse og unngå oversvømmelse — ID: 970

Tilrettelegging for drift og vedlikehold — ID: 981

Tilrettelegging for overvåkning — ID: 1302

Tilrettelegging for sluttkontroll — ID: 1649

Tilstrekkelig mengde og trykk — ID: 953

Tosidig forsyning — ID: 1647

Prinsipielle føringer

Adskilte kummer — ID: 683

Avstand mellom avløpskummer — ID: 618

Avstand mellom vannkummer — ID: 608

Energiriktige løsninger for bærekraft — ID: 1305

Etablering av avløpskum — ID: 681

Etablering av vannkum — ID: 679

Plassering av kabler og andre ledninger i VA-grøft — ID: 426

Plassering og valg av brannvannuttak  — ID: 671

Retningsforandringer — ID: 342

Valg av trasè — ID: 685

Dimensjonering

Beregning av trykksvingninger — ID: 1761

Dimensjonering av overvannsledninger — ID: 1686

Dimensjonering av spillvannsledninger — ID: 1691

Dimensjonering av vannledninger — ID: 1823

Oppholdstid i vannledninger — ID: 1763

Trykkøkning/trykkreduksjon — ID: 1765

Prosjektdokumentasjon

Prosjektdokumentasjon — ID: 2747

Gjennomføringsfase

Adkomst — ID: 887

Oppgaver på anleggsplassen

Adgangsbegrensning — ID: 1884

Drift av anleggsområdet og riggplassen — ID: 691

Krav til væskebalanse (demo) — ID: 3779

Mottakskontroll — ID: 695

Natur og vegetasjon — ID: 687

Planlegging av anleggsområdet og riggplassen — ID: 689

Rydding og tilbakestilling av anleggsområdet — ID: 2687

Transport, håndtering og lagring — ID: 693

Komponenter

Rør

3. parts kontroll

Tredjepartskontroll av rør og rørdeler — ID: 501

PE

Beskyttelseskappe på PE-rør — ID: 454
Farge på PE-rør og rørdeler — ID: 452
Materialegenskaper til PE-rør — ID: 447
Merking av PE-rør og rørdeler — ID: 449
Tillatt strekkspenning på PE-ledning — ID: 1601

PP

Farge på PP-rør og rørdeler — ID: 468
Materialegenskaper til PP-rør og rørdeler — ID: 464
Merking av PP-rør og rørdeler — ID: 466
Tetningsring for PP — ID: 1270

PVC

Farge på PVC-U rør og rørdeler — ID: 458
Materialegenskaper til PVC-U trykkløse rør og rørdeler — ID: 460
Materialegenskaper til PVC-U trykkrør og rørdeler — ID: 462
Merking av PVC-U rør og rørdeler — ID: 456
Tetningsring for PVC — ID: 1268

GRP

Materialegenskaper til GRP-rør — ID: 479
Merking av GRP-rør og rørdeler — ID: 481
Tetningsring for GRP — ID: 1277

Betong

Farge på betongrør — ID: 445
Materialegenskaper til betongrør — ID: 438
Merking av betongrør — ID: 443
Tetningsring for betong — ID: 1275

Støpejern

Innvendig korrosjonsbeskyttelse av avløpsledninger i duktilt støpejern — ID: 497
Innvendig korrosjonsbeskyttelse av vannledninger i duktilt støpejern — ID: 495
Materialegenskaper til duktile støpejernsrør — ID: 483
Merking av duktile støpejernsrør og rørdeler — ID: 489
Strekkfaste løsninger — ID: 485
Tetningsring for duktilt støpejern — ID: 1287
Utvendig korrosjonsbeskyttelse av avløpsledninger i duktilt støpejern — ID: 493
Utvendig korrosjonsbeskyttelse av vannledninger i duktilt støpejern — ID: 491

Konstruert rørvegg (DV m.fl.)

Farge på rørsystemer med konstruert rørvegg (DV m.fl.) — ID: 476
Materialegenskaper til rørsystemer med konstruert rørvegg — ID: 472
Merking av rørsystemer med konstruert rørvegg (DV m.fl.) — ID: 474
Tetningsring for rørsystemer med konstruert rørvegg — ID: 1273

Valg av ledningsmateriale

Valg av ledningsmateriale — ID: 499

Kum

Vannkum

Avstand mellom kummer i en kumgruppe — ID: 610
Avstand mellom vannkummer — ID: 608
Dimensjonering av prefabrikkert vannkum — ID: 602
Minstedimensjon på vannkum — ID: 604
Plassbygde betongkummer — ID: 596
Plassering av brannventil i vannkum — ID: 660
Prefabrikkerte betongkummer — ID: 598
Vannkum — ID: 600

Avløpskum

Avløpskum — ID: 621
Avstand mellom avløpskummer — ID: 618
Avstand mellom kummer i en kumgruppe — ID: 610
Fallkum — ID: 625
Minstedimensjon på avløpskummer — ID: 616
Plassbygde betongkummer — ID: 596
Plastkummer for grunnavløpssytemer  — ID: 627
Prefabrikkerte betongkummer — ID: 598
Sandfangkum — ID: 623

Kumavslutning

Høyde på kumavslutning — ID: 532
Kumavslutning i trafikkerte/asfalterte områder (flytende kumrammer) — ID: 530
Kumavslutning utenfor trafikkerte/asfalterte områder — ID: 528

Kumlokk og rammer

Kumlokk og rammer — ID: 525
Merking av kumlokk og rammer — ID: 523

Rørgjennomføring

Borehullspakninger — ID: 640
Hulltaking i armert betong — ID: 650
Rørgjennomføring i kum — ID: 637

Kumanvisere

Kumanvisere — ID: 536

Kumstige

Kumstige — ID: 612

3. parts kontroll

Tredjepartskontroll av kummer og kumtopper — ID: 631

Dype kummer

Dype kummer — ID: 614

Trykkreduksjonskum

Trykkreduksjonskum — ID: 1836

Armatur og rørdeler (vann)

Brannpostkum — ID: 669

Hydrant — ID: 658

Nedgravd brannpost — ID: 663

Påkoblingspunkt for brannslange — ID: 673

Kombiarmatur

Flenseboring — ID: 1378
Kombiarmatur (Ventil T/Ventilkryss – Modulbaserte systemer) — ID: 558

Ventiler

Brannventil med 2-klørs hakestykke og fjærbelastet kule («Norsk Brannventil») — ID: 654
Flenseboring — ID: 1378
Luftenventiler — ID: 549
Rørbruddsventiler — ID: 545
Sluseventiler — ID: 540
Spjeldeventiler — ID: 538
Stengebar brannventil — ID: 652
Tilbakestrømningsventiler — ID: 543
Trykkreduksjonsventiler — ID: 547

Flense- og skjøtemuffer

Flenseboring — ID: 1378
Flensemuffer og skjøtmuffer — ID: 551

Flensedeler

Flenseboring — ID: 1378
Flensedeler — ID: 1769

Kontrolluttak

Kontrolluttak — ID: 553

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjonsbeskyttelse av armatur og rørdeler i duktilt støpejern — ID: 555

Flenseforbindelse

Festemateriell — ID: 567
Flenseboring — ID: 1378
Flensepakninger — ID: 564
Nedgravd eller innstøpt flenseforbindelse — ID: 569
Tiltrekningsmoment — ID: 571

Slokkevannsuttak

Brannpostkum — ID: 669

Brannventil med 2-klørs hakestykke og fjærbelastet kule («Norsk Brannventil») — ID: 654

Hydrant — ID: 658

Nedgravd brannpost — ID: 663

Påkoblingspunkt for brannslange — ID: 673

Plassering av brannventil i vannkum — ID: 660

Plassering og valg av brannvannuttak  — ID: 671

Stengebar brannventil — ID: 652

Materialer i kontakt med drikkevann

Materialer i kontakt med drikkevann — ID: 1797

Grøfte- og ledningsutførelse

Graving

Bergsprengning — ID: 519

Forhåndsmelding — ID: 515

Sikkerhet ved graving av grøft — ID: 1610

Seksjonsvis graving — ID: 521

SHA-plan — ID: 517

Sikkerhet ved graving inntil komponenter — ID: 1431

Ledningsgrøft

Oppbygging

Fundament — ID: 407
Gjenfyllingssonen — ID: 409
Grøftebunn — ID: 405
Oppbygging av ledningsgrøft – Generelle krav — ID: 403
Oppbygging av vei — ID: 411
Overdekning — ID: 413
Sidefylling og beskyttelseslag — ID: 415
VA-ledningenes plassering i grøftesnittet — ID: 424

Avklaringer

Bruk av geotekstil (fiberduk) — ID: 428
Bruk av lokale masser — ID: 1850
Strømningsavskjærende tiltak — ID: 431
Telefarlige masser — ID: 1887

Rørlegging

Montering av kum

Hulltaking i armert betong — ID: 650
Montering av kummer – Generelle krav — ID: 354
Montering av prefabrikkerte vannkummer — ID: 356
Setningsledd (overgang mellom rør og kum) — ID: 346
Utførelse av kumavslutning — ID: 534

Montering av rør

Montering og skjøting
Kapping av rør — ID: 368
Montering av rør – Generelle krav — ID: 360
Skjøting av betongrør — ID: 377
Skjøting av DV-rør — ID: 373
Skjøting av GRP-rør — ID: 371
Skjøting av PE-rør — ID: 381
Skjøting av PP-rør — ID: 375
Skjøting av PVC-rør — ID: 379
Sveising av plastrør
Elektromuffesveising — ID: 393
Fjerning av sveisevulst ved speilsveising — ID: 397
Klargjøring, rigging og sveiseprotokoll — ID: 387
Sveisemaskin — ID: 383
Sveising av PE-rør — ID: 389
Sveising av PP-rør — ID: 391
Sveising av rør med beskyttelseskappe — ID: 395
Utførende sveiser — ID: 385
Avvinkling på ledningsstrekk
Avvikling i muffeskjøter — ID: 362
Bøying av rør — ID: 364
Bruk av bend — ID: 1814
Retningsforandringer — ID: 342

Montering av flenseforbindelser

Dokumentasjon på monteringen — ID: 576
Monteringsprosedyre – Flenseforbindelser — ID: 573
Permanent montering — ID: 578
Tiltrekningsmoment — ID: 571

Toleranser

Deformasjon på plastrør — ID: 348
Toleranser ved fundamentering, legging og montering — ID: 584

Frostsikring

Bruk av isolasjonsmaterialer — ID: 435

Frostsikring — ID: 433

Sikring mot tele — ID: 3030

Forankring

Forankring av ledning i kumvegg — ID: 1779

Forankring av ledninger — ID: 708

Forankring av ledninger – Dimensjonering — ID: 701

Forankring av ledninger – Utførelse — ID: 704

Oppdrift — ID: 358

Kompetanse

ADK1 – Sertifikat — ID: 340

Arbeid med asbestledninger — ID: 350

Dokumentasjon ved arbeid med asbestledninger — ID: 352

Avslutningsfase

Brukstillatelse og ferdigattest — ID: 1168

Fremlegging av FDV — ID: 1170

Rørinspeksjon

Dataleveranse (rørinspeksjon) — ID: 1861

Kompetanse (rørinspeksjon) — ID: 739

Omfang (rørinspeksjon) — ID: 1857

Utførelse (rørinspeksjon) — ID: 715

Stedfesting

Bilder (stedfesting) — ID: 747

Dataleveranse (stedfesting) — ID: 745

Innmålingsutstyr (stedfesting) — ID: 753

Kontroll (stedfesting) — ID: 755

Omfang, eksisterende andre ledningsanlegg (stedfesting) — ID: 1375

Omfang, eksisterende VA ledningsanlegg (stedfesting) — ID: 749

Omfang, nye VA ledningsanlegg (stedfesting) — ID: 2296

Utførelse (stedfesting) — ID: 751

Trykkprøving

Akseptkriterier (trykkprøving) — ID: 802

Dataleveranse (trykkprøving) — ID: 1956

Kompetanse (trykkprøving) — ID: 808

Kontroll (trykkprøving) — ID: 2331

Måleutstyr (trykkprøving) — ID: 744

Omfang (trykkprøving) — ID: 1953

Utførelse (trykkprøving) — ID: 806

Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon — ID: 1489

Tetthetsprøving, trykkløs ledning

Akseptkriterier (tetthetsprøving ledning) — ID: 1908

Dataleveranse (tetthetsprøving ledning) — ID: 1904

Kompetanse (tetthetsprøving ledning) — ID: 1910

Kontroll (tetthetsprøving ledning) — ID: 2383

Omfang (tetthetsprøving ledning) — ID: 1894

Utførelse (tetthetsprøving ledning) — ID: 1898

Tetthetsprøving, kum

Akseptkriterier (tetthetsprøving kum) — ID: 1927

Dataleveranse (tetthetsprøving kum) — ID: 2376

Kompetanse (tetthetsprøving kum) — ID: 1937

Kontroll (tetthetsprøving kum) — ID: 2371

Omfang (tetthetsprøving kum) — ID: 1914

Utførelse (tetthetsprøving kum) — ID: 1929

Påfylling vannledning

Påfylling vannledning — ID: 2789

Desinfisering

Desinfisering av nye ledninger — ID: 2779

Nøytralisering/Deklorering — ID: 2878

Kompetanse og kontroll (desinfisering av nye ledninger) — ID: 2896

Rengjøring

Rengjøring med myke renseplugger — ID: 2830

Spyling av vannledning — ID: 2815

Vannprøve

Vannprøve — ID: 2898