Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg)

Utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og for avløp til renseanlegg, små renseanlegg for husholdningsspillvann og utslipp.
a) I anlegget inngår alle deler og innretninger som ventiler, pumper, kummer, basseng og lignende.
b) Der overvannsledninger går i fellesgrøft med vann- og avløpsledninger, eller der det er fellessystem for spillvann og overvann, inngår flom- og fordrøyningstiltak som del av avløpsanlegget.

(Ref. TEK 17, 01.07.2017)

Merk:
1) Les mer om hvilke anleggstyper Vannstandard omfatter i fane «Om Vannstandard».
2) Ledningsregistreringsforskriften har annen definisjon for ledningsanlegg: ledningsnett til bruk for tjue eller flere sluttbrukere med stikkledninger og tilhørende trekkerør, samt ledninger langs vei og jernbane som nevnt i § 3 andre og tredje ledd.