Overvann

Overflateavrenning fra nedbør og smeltevann på plasser, gater, takflater mv. (Ref. TEK 17, § 15-6, 15-7 og 15-8, dat. 29.05.24).